می 9, 2023

هویت مکان یافته: سهراب احمدی

شناسه یک هویت مکان یافته سهراب احمدی | اسفند 1400 هویت نه تنها مفهومی در ارتباط با فرد و شخص بلکه از سویی دیگر برسازندۀ اجتماع […]