رادیو باشگاه

قسمت اول: گامبی قهرمان

حقیقتاً قهرمان کیست و عمل قهرمانانه چیست؟
آیا قهرمانی که امروز می‌شناسیم شبیه همان قهرمان‌هایی
است که از روایت‌های تاریخی شنیده‌ایم؟ اصلاً باید همیشه قهرمانی وجود داشته باشد؟
و…
ما در این اپیزود با توجه به دو رویکرد خلاق و متفاوت به
همین موضوع می‌پردازیم؛ از نگاه افراطیِ فرانسیس بیکن تا برخورد سه‌گانه‌ی ریموند
پتیبون.

گروه پادکست: نینل سهاکیان، سویل جباری، پوریا پورندیم و احسان کافی.
موسیقی پادکست: کیوان حیدری‌زاده
مشاور پادکست: مهرنوش علی‌مددی
مدیر پادکست: علیرضا جوادی

ضبط: استودیو فوکادیا

منابع

• از اسطوره تا تاریخ/ مهرداد بهار/ ص ۳۶۱-۳۶۴

• Europe’s Journal of psychology, 7(3), pp. 402-407/ why the world needs heroes/ Philip Zimbardo

• Article/ The banality of heroism/ Zeno Franco and Philip Zimbardo/ 2007

• Francis Bacon, in David Sylvester, The Brutality of Fact: Interviews with Francis Bacon (London: Thames and Hudson, 2016), p. 212. p. 57

• Bacon, quoted in Mark Stevens and Annalyn Swan/ Francis Bacon: Revelations (London: William Collins, 2021)/ p. 241

• Bacon/ quoted in Stevens and Swan/ Revelations/ p. 249

• Bacon/ in Richard Francis and Ian Morrison, “Bacon on Triptychs/ Technique, and Taking from Others,” 1985/ in Francis Bacon: Couplings (London: Gagosian 2019)/ p. 73

• Interview with art21/ Gumby, Vavoom and Baseball Players/ 2011 (Republished from an Interview with PBS/ 2003)

• Article/ Baseball art:Raymond Pettibon/ 2023

• Carlo McCormick/ Juxtapoz Magazine/ 2017

• Tao Te Ching/ Laozi21:08