می 29, 2024

قسمت دوم: قهرمان بی کفایت

قسمت دوم: قهرمان بی کفایت حقیقتاً قهرمان کیست و عمل قهرمانانه چیست؟ قهرمان هایی که داستان هایشان مهمان هر گوشی شده؛ یعنی حتی آنها هم می‌توانند […]