قسمت یک رادیو باشگاه را بشنوید

حقیقتاً قهرمان کیست و عمل قهرمانانه چیست؟
آیا قهرمانی که امروز می‌شناسیم شبیه همان قهرمان‌هایی
است که از روایت‌های تاریخی شنیده‌ایم؟ اصلاً باید همیشه قهرمانی وجود داشته باشد؟

نمایشگاه گروهی

کیوریتور: حافظ روحانی

12 الی26 آبان ماه 1402

نمایشگاه گروهی

کیوریتور: خافظ روحانی

21 مهر الی 5 آبان ماه 1402

پژوهشگر: مهرنوش علی مددی

1 خرداد الی 31 شهریور ماه 1402

گذری بر فعالیت‌های هنرمندان معاصر